Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

10. 3. 2016

Konsorcium ve složení BEZK, z. s.,  Agentura Koniklec, o. p. s. , SEVER, o. p. s. provedlo v roce 2015 tuto analýzu na základě veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Výzkum ukázal, že ve sledovaném období 2008 až 2015 došlo jak k růstu výkonů EVVO, tak k růstu kapacit středisek,  a to prostorových i personálních. Na základě vyjádření středisek samotných i klientů lze usuzovat, že se zvyšuje i kvalita poskytovaných služeb. Výrazně se zvýšila kvalifikace odborných pracovníků středisek.

Analýza odpovídá na otázky, jak se změnil  rozsah  služeb středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a podmínky pro jejich poskytování mezi lety 2010 (s přesahem do roku 2008) a 2015 a zda a do jaké míry podpora z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pomohla střediskům naplňovat jejich poslání, tj. poskytovat kvalitní vzdělávací služby. Kromě toho jsme navrhli základní indikátory kvality a kvantity služeb EVVO je efektivní ve střediscích sledovat a vykazovat. Analýza je doplněná geografickou částí (GIS).

Geografické pokrytí službami EVVO se v období 2008 až 2015 příliš nezměnilo, došlo spíše k zahuštění sítě a ke zkvalitnění služeb. Učitelé jsou nyní ochotnější cestovat na delší vzdálenost v případě několikadenních programů za kvalitním střediskem v kvalitním prostředí. V ČR zůstává několik „chronicky bílých míst“, kde nejsou služby EVVO dobře dostupné. Racionálním řešením není zvýšená institucionální nebo dokonce investiční podpora do těchto oblastí. Jde o území, kde chybí jak odborné zázemí, tak nejspíše i dostatečná poptávka po EVVO, která by oprávnila či iniciovala vznik střediska EVVO. Ochota učitelů dojíždět za kvalitními službami dobře vybavených středisek EVVO do sousedního regionu může být řešením.

Podpora z OP ŽP pomohla významným způsobem stabilizovat sektor EVVO a zvýšit atraktivitu jím poskytovaných služeb pro klienty.  To přispělo k tomu, že i přes faktické zastavení podpory EVVO z centrální úrovně v letech 2010 – 2013 nedošlo k prakticky žádnému poklesu kapacit v oblasti nabídky programů EVVO. Lze se domnívat, že zkvalitnění zázemí řady center přispělo k větší ochotě podporovat činnost těchto center ze strany krajů a obcí.

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Vzhledem k ukončení programovacího období a ukončení financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), ale i podpory z tzv. EHP a Norských fondů, panuje mezi pracovníky středisek nejistota, co se týče dalšího vývoje, která se projevuje i jejich větší fluktuací. Služby EVVO vždy byly a i nadále budou z části závislé na externím financování a to nejen co se týče investičních záměrů, ale i provozu. Školy, které jsou nejčastějším klientem, nejsou schopny hradit celé náklady na realizaci programů. Situace se dále vyhrotila v době ekonomické krize, kdy se programů účastnily nekompletní třídy, protože pro řadu rodičů byl příspěvek na pobytový program mimo jejich finanční možnosti.

K podpoře služeb a činností EVVO z veřejných zdrojů bylo více výhrad, pracovníci středisek většinou doporučovali dílčí korekce systému, který by měl výrazněji odlišit v poskytnuté podpoře kvalitu odváděné práce (kromě odučených hodin byly zmíněny i odborné evaluace programů a certifikace středisek) a zaručit víceletý výhled.

Z provedené analýzy vyplývá, že nastavení podpory OP ŽP bylo z hlediska podpory vybudování infrastruktury pro EVVO a environmentální poradenství správné. Podpora měla  následující pozitivní dopady na sektor EVVO v ČR:

  • Vybudováním kvalitního zázemí dlouhodobě stabilizovala sektor pro poskytování služeb EVVO;
  • Pozitivně přispěla ke zvýšení kapacity poskytovaných služeb;
  • Nastavení podpory přispělo ke zkvalitnění nabízených služeb;
  • Zpřístupnila kvalitní služby EVVO na většině území ČR;
  • Přispěla k zatraktivnění činnosti center pro donory na úrovni krajů a obcí.