Životopis AK

V roce 1992 založila část členů 01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec občanské sdružení s názvem Agentura Koniklec. Jeho posláním bylo vymýšlet a uskutečňovat v nových svobodných poměrech velké celostátní i mezinárodní projekty nikoliv na zájmové, ale na profesionální úrovni. Rodokmen pražského “Koniklece” sahá ale do dávnější minulosti a je docela bohatý. Podívat se můžete zde.

Životopis aktualizujeme zpravidla 1x ročně v červnu,  spolu s vydáním Výroční zprávy.

2020

 • Vytváříme grafickou podobu a veřejně spouštíme službu #KlimaNaDoma. Máme on-line základní síť 5 meteostanic v různých typech domů a místech ČR.
 • Spouštíme projekt Poraďme se o šetrné spotřebě založený na principu analýzy spotřebního chování při nakupování rychloobrátkového zboží.
 • Vymýšlíme koncept videoprůvoců, které mají dočasně nahradit vycházky za neživou přírodou. Zájem je nečekaný. Za rok 2020 videa shlédne do konce několik tisíc lidí.
 • Pro MŽP ČR zpracováváme soubor vzdělávacích materiálů pro veřejnou správu na téma odpovědné veřejné zadávání.
 • Začali jsme technicky a organizačně zajišťovat jednání Poradní skupiny EVVO v Hlavním městě Praze.

2019

 • Bilancujeme: Uběhlo pět let od transformace AK na obecně prospěšnou společnost.
 • Do kampaně Mikroadaptace se zapojuje 38 domácností.
 • Sjednocujeme koncepty služeb v oblasti adaptací budov a komunit (Mikroadaptace, princip OSA) pod novou značku #KlimaNaDoma.
 • Ve 3. dílu průvodce pro šetrnou turistiku nabízíme nových 10 příběhů a nové trasy o délce 180 km.
 • Vydáváme nový soubor map pražských významných a památných stromů.

2018

 • Přinášíme jubilejní kampaň Lípy republiky a vydáváme knihy o jubilejních stromech u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
 • Zahajujeme dlouhodobý program na sledování adaptace budov na změnu klimatu a vydáváme knihu Zdravé a nezdravé budovy.
 • Vydáváme 2. díl průvodce Stezkami Barrandienu a přinášíme multimediální nadstavbu knižního vydání
 • Účastníme se výzkumu na téma digitální interpretace přírody a stáváme se spoluautory monografie „Příroda 2.0“ vydané MU Brno.

2017

 • V roce 2017 slavíme čtvrtstoletí existence Agentury Koniklec.
 • Rozvíjíme dále projekt Poradme.se a ve spolupráci s Českým rozhlasem se podílíme na celostátní rozhlasové kampani Týden vody.
 • Úspěšně dokončujeme projekt Barrandien všemi smysly II. Výstavu fotografií v berounské knihovně navštěvuje několik stovek lidí. Distribuujeme poslední kusy průvodce Stezkami Barrandienu.
 • Spouštíme přepracovanou podobu webu prazskestezky.cz a vydáváme k němu propagační skládačku. Z nejpovedenějších fotografií naučných stezek vzniká v závěru roku reprezentativní kalendář Pražské cesty a stezky.
 • Spolupracujeme na projektu BEZK Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví.

2016

 • Dokončujeme projekt „Poradme.se“. Dosáhli jsme naplnění představy organického prostoru pro sdílení obsahu žijícího do určité míry vlastním životem, který má velký úspěch na sociálních sítích.
 • Díky podpoře z Programu Česko-švýcarské spolupráce vydáváme unikátní knihu „Významné stromy – živá historie našich měst a obcí“. Pomáháme vytvořit zcela novou podobu stránek www.prazskestromy.cz, vydáváme mapu pražských významných stromů, pořádáme fotosoutěž.
 • Předáváme roli nositele projektu Geoparku Joachima Barranda Společnosti Národního muzea. Vytváříme novou vizuální identitu geoparku. Na projekt Barrandien všemi smysly II navazuje nový projekt Barrandienem po nových cestách. Vydáváme unikátního průvodce Stezkami Barrandienu.
 • Dokončujeme práci na projektu Adaptace sídel na změnu klimatu. Programujeme asistenční nástroj pro plánování adaptačních strategií.
 • Dokončujeme výzkumný projekt „Environmentální kompetence dětí“, stáváme se spoluautory publikací obsahujících vědecky zdůvodněné inovativní postupy pro zlepšení praxe „ekovýchovy“ na ZŠ a víceletých gymnáziích.

2015

 • Celoročně pracujeme na projektu komunitně orientovaného environmentálního poradenství „Poradme.se“. S komunitou poradců se věnujeme hlavně odbornému obsahu. Jsme nadále aktivními členy Ekoporaden Praha.
 • Vydáváme a křtíme knihu o významných stromech Prahy 12. Doplňujeme ji přednáškami a dalšími akcemi pro Pražany věnovanými stromům ve městě.
 • Vydáváme dětský putovní sešit Cesta do Barrandienu pro malé i velké objevitele ve stopách Joachima Barranda. Pokračujeme v projektu Barrandien všemi smysly.
 • Startuje projekt Adaptace sídel na změnu klimatu s 6 partnery. Máme na starosti znalostní bázi, internet a sociální sítě a podílíme se na odborných činnostech. Spolupořádáme velkou konferenci v Praze.
 • Spolu s BEZK a Masarykovou univerzitou Brno pracujeme na 3 projektech vědy a výzkumu: „Evaluace programů EV“, „Srovnávací analýza středisek EV“ a „Environmentální kompetence dětí“.

2014

 • Vytváříme nový koncept komunitně orientovaného poradenství a získáváme podporu z „Norských fondů“ na projekt „Poradme.se“.
 • Provádíme novou inventarizaci lokalit geoparku Joachima Barranda, vydáváme novou mapu pražských lokalit, zpracováváme základ nominační dokumentace pro budoucí vyhlášení národního geoparku.
 • Projektem Barrandien (nejen) dětem a navazujeme projektem Barrandien všemi smysly, jehož obsahem je environmentální vzdělávání a výchova dětí i dospělých. Připravujeme první vydání dětského putovního sešitu plný příběhů.
 • V konsorciu s občanským sdružením BEZK a Technickou univerzitou Liberec dokončujeme výzkumný projekt Hodnocení efektivity nástrojů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
 • Jednáme s partnery o přípravě velkého projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“, spolupořádáme úvodní konferenci a sestavujeme koncept založený na spolupráci 7 organizací.

2013

 • Pokračuje naše účast ve společném projektu pražských ekoporaden.
 • AK se intenzivně zabývá popularizací Geoparku Joachima Barranda – vzniká tým geoprůvodců a probíhá fotosoutěž Krásy krasu.
 • AK  zahajuje práce na projektu mobilních průvodců inNatura.
 • V tomto roce se intenzivně věnujeme i problematice významných stromů zejména na území hlavního města.
 • V konsorciu s BEZK dokončujeme projekt výzkumu Hodnocení efektivity nástrojů EVVO.

2012

 • AK se podílí na práci sítě pražských ekoporaden v konsorciu „Ekoporadny Praha“, pořádá semináře, poskytuje poradenství a publikuje poradenské materiály.
 • AK úspěšně dokončuje projekt „virtuálních stezek“ a pořádá doprovodné akce a prezentace k novým technologiím v šetrné turistice.
 • 13. 6. úspěšně obhajujeme před Radou národních geoparků kandidaturu Geoparku Joachima Barranda.
 • AK získává podporu pro rozvoj šetrné turistiky a získávání místních průvodců z grantového programu Nadace OKD.

2011

 • AK se podílí na projektu Ekoporadna Praha, dokončuje první dvouleté období a vstupuje do konsorcia Ekoporaden, které opět získává zakázku na zajištění EP pro obyvatele hlavního města na roky 2012/2013.
 • AK inovuje asistenční a poradenský systém SENAS a připravuje projekt SENAS New Generation a vydává 3 aktualizace Ekozákona.
 • AK buduje „virtuální naučné stezky“ v Českém krasu, v Praze a na Kokořínsku a pořádá na těchto stezkách výukové programy.
 • Díky podpoře MŽP AK pokračuje v přípravě Geoparku Joachima Barranda. Je ustaven přípravný tým, provedeny veřejné prezentace, vytvořeno logo parku.

2010

 • Agentura Koniklec je zastoupena v Radě pro environmentální poradenství MŽP ČR a podílí se na přípravě a dokončení certifikačních pravidel pro EP. Úspěšně pokračujeme jako partner projektu „Ekoporadna Praha“, dokončujeme první dvouleté období a stáváme se partnerem projektu na další dva roky (projekt podruhé vítězí v tendru MHMP).
 • Náš projekt „Použití moderních on-line informačních technologií na podporu šetrné turistiky s důrazem na významné lokality CHKO Český kras a další vybrané přírodní zajímavosti v Praze a okolí“ získává podporu z Revolvingového fondu MŽP ČR a jsou vyznačeny první stezky.
 • Zpracováváme na objednávku MŽP “Analýzu současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR”. Tato analýza se stává důležitým východiskem pro další koncepční činnost MŽP ve vzdělávání úředníků.
 • Zpracováváme na objednávku MŽP “Geografickou analýzu potřebnosti a využívání environmentálních center na území ČR” jako podklad pro úpravu čerpání prostředků z PO 7 OP ŽP.
 • Spolupracujeme s CENIA a s Technologickým centrem AV ČR na dokončení projektu výzkumu a vývoje SP/4h1/147/08 „Stručný přehled modelových nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu s důrazem na komplexní integrované modelové systémy“.
 • Podílíme se na dokončení projektu VaV Přírodovědecké fakulty UK a společnosti Enviconsult, s. r. o. SP/4i2/40/08 “Systém indikátorů a monitorovací program pro sledování a hodnocení dlouhodobých environmentálních, sociálních a ekonomických změn v národních parcích a biosférických rezervacích České republiky.

2009

 • Úspěšně uzavíráme cyklus seminářů „Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje“, vydáváme sborník a vyhodnocujeme výsledky.
 • Úspěšně dokončujeme a předáváme výsledky analýzy potřebnosti a využívání environmentálního poradenství v ČR zadavateli. Během roku opakovaně prezentujeme závěry před různými auditorii.
 • S maximálním úsilím pracujeme na zpracování dat a technickém řešení analýzy potřebnosti a využívání center environmentální výchovy.
 • Úspěšně uzavíráme projekty SENAS – Praha a propagace pražské a přípražské části Barrandienu.
 • Spolu s BEZK připravujeme podklady pro Realizační plán Rozvojového programu Environmentálního poradenství na roky 2008-2013. Dokument je následně schválen vládou usnesením č. 1303/2009.
 • Obnovujeme praktickou spolupráci s 01/71 ZO ČSOP Koniklec a pomáháme s projektem „Ekoporadna Praha“ jako subdodavatel pro vítěznou nabídkou v soutěži pražského magistrátu pro poskytování poradenství pražanům.

2008

 • Zahajujeme cyklus seminářů „Praktická a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje“.
 • Uspěli jsme ve výběrovém řízení Magistrátu hlavního města Prahy a díky tomu začali pracovat na aktualizaci pražských modulů systému SENAS a propagaci pražské a přípražské části budoucího geoparku Barrandien.
 • Uspěli jsme v tendru MŽP na zpracování analýzy potřebnosti a využívání environmentálního poradenství v ČR jako hlavní uchazeč. V konsorciu spolu se sdružením BEZK jsme intenzivně pracovali na výzkumech ve všech krajích ČR.
 • Stali jsme se členy konsorcia vedeného sdružením SEVER (také s účastní sdružení BEZK), které zvítězilo v soutěži MŽP na zpracování analýzy potřebnosti a využívání center environmentální výchovy.
 • Aktivně se účastníme přípravy Rozvojového programu Environmentálního poradenství na roky 2008-2013. Ten byl nakonec přijat usnesením vlády ČR č. 408/2008.

2007

 • Kampaň „Živly“ byla zaměřena na téma „Energie“
 • Vzniká samostatná expozitura AK – Živly a přebírá zodpovědnost za kampaň Živly, Sněm dětí ČR pro ŽP, expedice a edici Živly.
 • Dokončujeme a s výbornými ohlasy představujeme Systém envirnomentální asistence SENAS.
 • Stáváme se členy ad hoc pracovní skupiny pro environmentální poradenství při meziresortní pracovní skupině pro EVVO a spolupracujeme na přípravě usnesení vlády k podpoře environmentálního poradenství.
 • Pořádáme další akce pro veřejnost v rámci TIMUR a zpracováváme zcela nový nástroj na prezentaci výsledků indikátorů.
 • Intenzivně pracujeme na přípravě nástroje na výpočet ekologické stopy školy v rámci projektu „Ústecko – živý region“.
 • Se skupinou geologů připravujeme mapu geologicky významných lokalit a www stránky centrální části Barrandienu.

2006

 • Kampaň „Živly“ byla zaměřena na téma „Vzduch“.
 • Koná se expedice Baobab 2006 a probíhá kampaň Madagaskar – laboratoř bohů.
 • Agentura Koniklec stojí u založení občanského sdružení TIMUR, o.s., připravuje akce pro veřejnost v Chrudimi, Příbrami a Mladé Boleslavi a první verzi nástroje na prezentaci výsledků indikátorů.
 • Agentura Koniklec se stává partnerem projektu „Ústecko – živý region“ Ústavu pro ekopolitiku, o.p.s. podpořeného Evropským sociálním fondem.
 • Získáváme prestižní zakázku od MŽP na zpracování studie o environmentálním poradenství na evropské úrovni.
 • Získáváme podporu programu Transition Facility pro klíčový projekt systému environmentální asistence SENAS.

2005

 • Připravujeme expedici Baobab a je zahájena související kampaň Madagaskar – laboratoř bohů.
 • Kampaň „Živly“ je zaměřena na téma „Země“ a získává významnou podporu z programu EU Transition Facility.
 • Získáváme prestižní zakázku od MŽP na zpracování studie o environmentálním poradenství v ČR.
 • Vydáváme pokračování edice Živly – výpravnou publikaci „Voda“.
 • Po sedmi letech uzavíráme program místní Agendy 21 v Českém krasu a na závěr zpracováváme pro Správu CHKO tři skládačky o lokalitách soustavy Natura 2000.
 • Probíhá úspěšný program pro děti z Českého krasu „Viděly jste, děti, vydry?…“.
 • Aktivně se podílíme na činnosti TIMUR.
 • Všechny internetové prezentace AK prochází zásadní změnou vzhledu i obsahu.

2004

 • Vydáváme první dva reprezentativní tituly edice „Živly“ – Oheň a Země.
 • Kampaň „Živly“ se věnuje tématu „Voda“.
 • Akční plán „Voda“ v návaznosti na Strategický plán rozvoje Českého krasu
 • Uskutečňujeme komplexní programu zapojování veřejnosti do udržitelného rozvoje Českého krasu.
 • Kampaň na zapojení veřejnosti do sledování indikátorů místního UR proběhne ve Vsetíně, Svitavách a mikroregionu Záhoran.
 • Připravujeme akce pro veřejnost ke Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje.
 • Připravujeme akce pro veřejnost ke Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje.
 • Uskutečňuje se expedice La Provence.

2003

 • Vzniká Strategický plán udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu.
 • Probíhá kampaň na zapojení veřejnosti do sledování indikátorů místního UR, Hradec Králové.
 • Kampaň Živly pokračuje tématem „Oheň – energie“.
 • Probíhá benefiční kampaň „Žlutej slon“.
 • Uskutečňuje se expedice Tunguzský meteorit.
 • Uskutečňuje se expedice Slovinsko.

2002

 • Připravujeme Koncepci udržitelného a šetrného turismu v Českém krasu.
 • Pokračují práce na Strategickém plánu udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu.
 • Probíhá Informační kampaň pro veřejnost k evropskému významu NPR Karlštejn.
 • Účastníme se přípravy Koncepce EVVO Středočeského kraje – pracovní skupina „veřejnost“.
 • Kampaň Živly se vrací k tématu „Vzduch“.
 • Uskutečňuje se Expedice Skandinavika.
 • Startuje týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR).

2001

 • Připravujeme Strategický plán udržitelného rozvoje širšího regionu Českého krasu.
 • Organizujeme výjezdní pracovní setkání pro praktickou Místní Agendu 21 – Kouřim.
 • Uskutečňuje se Expedice BIHOR.
 • Kampaň „Živly“ pokračuje tématem „Země“, Agentura Koniklec produkuje film „Krajina domova“.

2000

 • Kampaň „Živly“ pokračuje tématem „Voda“, natáčíme film „Sen o vodě“.
 • V Českém krasu probíhá pobytová konzultační akce za účasti zahraničních expertů Landscape Stewardship Exchange 2000.

1999

 • Zahajujeme komplexní výchovně–vzdělávací kampaň „Živly“, zahajuje tématem „Oheň – energie“.

1998

 • SDČR-ŽP přechází na systematickou samostatnou činnost členů (měsíční zadání).
 • Probíhá přeshraniční projekt SDČR a Kinder & Jugendring Sasko.
 • Uskutečňuje se expedice Mongolsko.
 • Sněm dětí ČR pro ŽP vydává knihu „Vzduch jako jeden z živlů“ a natáčí videosnímek „Vzdušný oceán“.
 • Vytváříme právní informační systém pro odbornou veřejnost „Ekozákon“.
 • Zahajujeme místní Agendu 21 a participativní aktivity v CHKO Český kras.

1997

 • Začíná vycházet „Obšťastník“ SDČR-ŽP.

1996

 • Probíhá kampaň k propagaci ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“
 • Vyvíjíme digitální aplikaci „Životní prostředí v České republice – přehled stavu a kontaktů“.
 • Probíhá druhá korespondenční kampaň SDČR-ŽP.

1995

 • Je zpracována studie „Plnění usnesení Vlády ČR č. 232/92“ (zadavatel MŽP ČR).

1993

 • Probíhá druhé dětské slyšení, vzniká Sněm dětí ČR pro životní prostředí.
 • Začíná systematická činnost SDČR-ŽP.

1992

 • Zahajujeme systematické vytváření oborových databází v oblasti životního prostředí, vývoj databázových aplikací a metainformačních systémů, rešerše vlastních i veřejných zdrojů, informační systémy o životním prostředí.
 • Je zahájena kampaň „Říkej mocným pravdu“, do korespondenční kampaně se zapojily desetitisíce dětí, první dětské slyšení.

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings