Portál adaptacesidel.cz

Agentura Koniklec byla v letech 2015 – 2016 jedním z partnerů projektu Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností. Naší hlavní rolí bylo vytvoření a údržba projektového portálu a souvisejících profilů na sociálních sítích.

Vzniklý virtuální prostor je určen zejména místním samosprávám a iniciativám, které si vezmou za své adaptaci obce či města na změnu klimatu. Stránky propojené se sociálními sítěmi jsou zdrojem aktuálních informací, přinášejí využitelné výsledky projektu, případové studie, metodiku hodnocení hrozeb a především rozsáhlou znalostní bázi domácích i zahraničních pramenů.

Při návrhu portálu jsme se inspirovali evropskou platformou CLIMATE – ADAPT. Na rozdíl od tohoto celoevropského díla jsme se soustředili výhradně na potřeby našich obcí.

Portál slouží nejen jako prezentace projektových aktivit a výstupů na internetu, ale obsahuje o další součásti. Hlavními z nich jsou strukturovaná knihovna  pramenů – Znalostní báze – a nástroj na pomoc při tvorbě adaptačních strategií, který je dostupný v záložce Asistent.

Znalostní báze

Znalostní bází jsme chtěli zpřístupnit lidem, kteří plánují a rozhodují často s minimální oporou v odborném zázemí, znalosti potřebné pro pochopení problematiky změny klimatu, souvisejících hrozeb a adaptace na ně. Současně jsme chtěli vytvořit prostor, kam budou moci odborníci po nutné registraci přispívat vlastním obsahem.

Naším cílem bylo vytvořit takový digitální sklad, ve kterém by uživatel našel užitečné podklady na jednom místě. Již od začátku bylo jasné, že zastoupení dokumentů bude velmi pestré, a to jak formami, tak i obsahem. Na úvod naší práce jsme se tedy zaměřili na podrobnou diskusi o formální a obsahové typologii zejména s ohledem na praktickou využitelnost zamýšlenými uživateli.

Znalostní báze je otevřeným nástrojem. Registrovaní uživatelé autorizovaní správcem webu jako editoři znalostní báze do ní mohou vkládat další relevantní dokumenty. Registrovaným uživatelem/editorem se může stát každý odborník, který požádá správce stránek.

Ve znalostní bázi najdete

  • české a zahraniční zdroje a podklady týkající se adaptací na změnu klimatu v urbánním prostředí (zejména dokumenty EEA, IPCC, …)
  • legislativní dokumenty
  • datové podklady (mapy) o klimatu a jeho změně
  • odkazy na zahraniční adaptační portály (Rakousko, Německo)
  • přehled finančních nástrojů využitelných pro realizaci adaptačních opatření
  • výstupy dalších adaptačních projektů
  • odborné vědecké články

Znalostní báze má tři vyhledávací nástroje – hledat v ní lze podle typu dokumentu, tematicky nebo fulltextově.

Asistent

Asistent je určen městům a obcím, které se rozhodnou řešit hodnocení a plánování v oblasti adaptace na změnu klimatu. Zjednodušeně lze tuto cestu k adaptaci nazvat přípravou adaptační strategie. Na jejím konci ale nemusí být samostatný dokument, management adaptace města může mít nejrůznější formální podobu. Bez ohledu na zvolenou formu se Asistent může stát výkonným pomocníkem pro stanovení těch hlavních kroků v celém procesu.

I při jeho vývoji jsme se inspirovali obdobnými online nástroji doporučovanými světovými autoritami místním komunitám pro plánování adaptačních procesů, jako např. EU-CLIMATE ADAPT a ICLEI USA-ADAPT.

Asistent umožňuje v  jednoduchých krocích sestavit základ adaptační strategie města. Uživatelům usnadní pojmenovat problémy spojené se změnou klimatu, dohledat potřebné podpůrné dokumenty ve znalostní bázi a vyhodnotit rizika spojená se změnami klimatu. Na základě vstupních údajů nabídne Asistent vhodná obecná opatření pro oslabení rizik. Opatření vycházejí z okruhů definovaných Národní strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

Práce s Asistentem je rozdělena do šesti fází:

Krok první – definice komunity

V tomto kroku se ustavuje skupina – komunita, která má za úkol přípravu adaptační strategie. Tato skupina si prostřednictvím Asistenta vytvoří virtuální prostor, stanoví svého mluvčího (správce) a definuje cíle, jichž chce dosáhnout. Správce skupiny zapisuje všechny další údaje potřebné pro činnost Asistenta.  V této fázi je klíčové formulovat cílevědomé prohlášení o smyslu a cílech společného počínání!

Krok druhý – shromáždění materiálů

Ve druhém kroku shromažďuje skupina potřebné podklady. Při této činnosti může využít znalostní báze, která je součástí webové stránky Adaptace sídel a je s Asistentem přímo propojena. Případně může používat materiály vlastní. Prameny ze znalostní báze lze zahrnout do podkladů jedním kliknutím. Vlastní dokumenty je třeba vložit do vyhrazené části znalostní báze, kde jsou k dispozici právě jen této komunitě. Proces přidávání dokumentů do znalostní báze může probíhat po celou dobu práce s Asistentem.

Krok třetí – vytvoření SWOT analýzy

SWOT analýza je vhodná metoda pro analýzu a tvorbu projektů, koncepcí, politik a strategií. Proto je zde navržena jako doporučený nástroj pro analytickou část celého procesu. Pro uživatele, kteří nemají s touto metodou zkušenosti, je k dispozici odkaz na její přehledný popis/vzor. Jednotlivé části SWOT analýzy se zapisují do čtyř polí v Asistentovi. Také  v tomto kroku lze pracovat postupně, případně krok přeskočit.

Krok čtvrtý – hodnocení rizika

Hodnocení rizika je jedním z nejdůležitějších kroků práce s Asistentem. V tomto kroku zadává uživatel do Asistenta údaje z výsledku participativního hodnocení hrozeb a zranitelnosti zpracované podle Metodiky tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu (PONDĚLÍČEK, M., EMMER, A., ŠILHÁNKOVÁ, V. a kol., Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu, Civitas per Populi, o. p. s., 2016, 45 s. ISBN 978-80-87756-08-9), která je na stránce Asistenta ke stažení. Uživatel zde zadává skóre zranitelnosti sektorů v obci pro jednotlivé hrozby. Finalizace tohoto kroku je povinná, protože jsou přebírány Asistentem v dalších krocích.

Krok pátý – návrh opatření

Asistent pomůže komunitě na základě identifikovaných hrozeb a zranitelných sektorů vybrat vhodná opatření ze „zásobníku opatření“. Zásobník opatření vychází ze Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, kterou schválila vláda v roce 2015. Z ní byla vybrána skupina opatření relevantních pro místní úroveň a každé takové opatření bylo strukturovaně popsáno příslušnými klíči. V době přípravy Asistenta byla národní strategie jediným uceleným zdrojem okruhů adaptačních opatření. V budoucnosti bude zásobník upravován a doplňován tak, jak bude, doufejme, přibývat zkušeností z místní úrovně. Také v tomto kroku může komunita navrhnout vlastní opatření a přidat jej prostřednictvím Asistenta do svého „cestovního plánu“.

Krok šestý – generování finálního dokumentu

Závěr práce s Asistentem spočívá ve vytvoření souhrnného dokumentu. V něm jsou shrnuty výsledky předchozích kroků. Tento soubor je možné ze stránek stáhnout v editovatelném formátu Word.

Asistent je podpůrný nástroj. V žádném případě od něj nelze očekávat, že na základě několika kliknutí vytvoří adaptační strategii. Výsledný dokument může ale být zásadním podkladem pro další práci na tvorbě strategie pro město či obec nebo pro integraci jednotlivých adaptačních opatření do existujících plánů rozvoje. Také jsme si vědomi řady dalších limitů, například absence podrobnějšího zapracování vazeb na finanční zdroje, resp. absence detailnějšího zohlednění ekonomické dimenze a dalších parametrů proveditelnosti. Jedná se o faktory, které jsou proměnlivé v čase a výrazně závislé na specifických místních podmínkách, a nemáme ani v úmyslu v blízké budoucnosti Asistenta o tyto složitější prvky rozšiřovat.

 

Sociální sítě

Nedílnou součástí virtuálního prostoru jsou sociální sítě. Ty sloužily v průběhu celého projektu ke sdílení novinek a zajímavostí s tematikou změny klimatu a adaptace. Facebookový profil projektu má na 500 příznivců a jen v posledním měsíci bylo jeho prostřednictvím osloveno přes 30 tisíc uživatelů facebooku. Publikované informace vyvolaly aktivní zájem téměř 1500 uživatelů.

Twitterový profil sloužil pro online zpravodajství z prosincové konference. Z ní byl vysílán i živý videopřenos prostřednictvím kanálu na YouTube.

 

Odkazy

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings