Zkoumáme vyúčtování vody

14. 6. 2021

Účet za spotřebu vody tvoří nezanedbatelnou položku v celkových nákladech na provoz domácnosti. Od roku 1990 vzrostla cena vodného a stočného více než 100 násobně [1]. Faktura za spotřebovanou vodu je velmi rozdílná pro samostatné rodinné domy a pro domy bytové. Zatímco u rodinných domů je zákazníkem vodárenské společnosti zpravidla vlastník nemovitosti, u bytových domů je to buď majitel domu (nájemní domy), bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek.

Účet pro rodinné domy

Rodinný dům i bytový dům má na vstupu do objektu (tzv. „na patě“) umístěno měřidlo, podle kterého je dodávka vody fakturována (fakturační měřidlo). Zde je tedy situace jednoduchá – fakturována je spotřeba zpravidla jedné domácnosti a většinou není třeba vodu rozpočítávat.

Účet pro bytové domy

U bytových domů se na spotřebě podílí všichni uživatelé bytů a tak je celkovou spotřebu vody, kterou fakturuje vodárenská společnost spravedlivě rozpočítat. Fakturu od vodárenské společnosti obdrží vlastník domu (případně družstvo či společenství vlastníků), který má povinnost náklady rozúčtovat na jednotlivé byty. Pravidla pro rozpočítání nákladů na studenou vodu nejsou upravena tak přesně jako je tomu u tepla a teplé vody. Pravidla pro rozúčtování studené vody jsou upravena pouze v zákoně 67/2013Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

O rozúčtování nákladů se majitel buď dohodne nejméně s 2/3 uživatelů, nebo o nich rozhodne družstvo či majitel domu. Nedojde-li k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody (Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.,, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Bytové vodoměry slouží jako měřidla poměrová a součet všech hodnot naměřených bytovými vodoměry se nemusí rovnat měřidlu fakturačnímu (a v naprosté většině případů se také nerovnají). Důvodem je, že bytové vodoměry jsou méně přesné, v některých případech nemusí registrovat veškerou spotřebu vody (například velmi krátký odběr vody) a ve srovnání s měřidlem fakturačním dochází k rychlejšímu poklesu jejich přesnosti.

Dalším důvodem rozdílu mezi fakturačním vodoměrem a vodoměry bytovými mohou být různé havarijní úniky a také neměřený odběr (například odběr vody v úklidové místnosti, kde vodoměr osazen není).  U většiny bytových domů je proto tento rozdíl „rozpuštěn“ do ceny za jednotku (m3).  Na vyúčtování služeb tak můžete najít cenu vyšší, než uvádí vodárenská společnost.

Příklad 1:

Byt 2 osoby, náměr bytových vodoměrů 80 m3.

Celková spotřeba studené vody v domě:  2 600 m3 (náměr na fakturačním vodoměru)

Celková cena studené vody v domě: 2 600 m3 x 83,75 Kč/ m3 = 217 750 Kč

Přepočet:

Celkový náměr bytových vodoměrů 2 120 m3

Na naměřený m3 tedy představuje 2 600 : 2 120 x 83,75 Kč =  101,28 Kč / m3

Částka za studenou vodu na byt tedy je: 80 m3 x 101,28 Kč / m3 = 8 102,40 Kč

 

Příklad 2:

Byt 2 osoby, bez bytových vodoměrů. Bytové družstvo rozhodlo, že náklady

na vodu budou rozpočítávány podle počtu osob v bytě.

Celková spotřeba studené vody v domě:  2 600 m3 (náměr na fakturačním vodoměru)

Celková cena studené vody v domě: 2 600 m3 x 83,75 Kč/ m3 = 217 750 Kč

Celkový počet obyvatel v domě: 85

Přepočet:

Spotřeba připadající na 1 osobu: 2 600 m3 / 85 osob = 30,58 m3

Náklady na byt: 30,58 m3 x 2 osoby x 83,75 Kč = 5 122,15 Kč

 

Je zřejmé, že rozúčtování nákladů na vodu podle počtu osob je oproti rozúčtování podle náměrů bytových vodoměrů méně spravedlivé a znevýhodňuje domácnosti, které vodou šetří.

Z uvedeného příkladu plyne, že modelová domácnost má ve srovnání s ostatními obyvateli domu nadprůměrnou spotřebu studené vody a při rozúčtování nákladů podle počtu osob by ostatní domácnosti na tuto domácnost doplácely.

Pokud bydlíte v domě, kde bytové vodoměry osazeny nejsou, vaše úsilí šetřit vodou se na účtu za vodu neprojeví. Zde nezbývá než apelovat na vlastníka domu, družstvo či společenství vlastníků, aby k instalaci bytových vodoměrů došlo. Instalace bytových vodoměrů na studenou vodu je však pouze na vůli vlastníka domu, protože zákon takovou povinnost neukládá.

 

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.

   

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings