Zkoumáme účet za elektřinu

14. 6. 2021

 

Účet za elektřinu může řadě lidí připadat zbytečně složitý a místy nesrozumitelný – faktura obsahuje velké množství různých položek. Mnoho spotřebitelů si se tak často omezí na částku přeplatku či nedoplatku a více se o účet nezajímá. Alespoň základní orientace každého spotřebitele v účtu za elektřinu je přitom jedním ze základních předpokladů pro zamyšlení se nad tím, zda je možné ušetřit a naprosto nezbytně jí potřebuje každý, kdo se zamýšlí nad změnou dodavatele elektřiny. Podrobný rozpis do mnoha položek není výsledkem snahy dodavatelů elektřiny zákazníka zmást – povinnost tyto položky uvádět je dána legislativou – zákonem 458/2000 Sb., energetický zákon.

Poznámka na úvod

V následujícím textu se vyskytují pojmy dodavatel a distributor.

Dodavatel je obchodník s elektřinou, který dodává silovou elektřinu. Každý spotřebitel si může zvolit libovolného dodavatele a od něj následně elektrickou energii odebírat. Cenu elektřiny si dodavatel určuje sám podle své obchodní politiky.

Distributor je společnost, která se zabývá distribucí elektřiny (laicky řečeno – „patří jí dráty“). Pro každé území existuje jeden distributor, kterého nelze změnit. Protože v distribuci elektřiny existuje přirozený monopol, jsou ceny distribučních služeb regulovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Jaké položky najdete na svém účtu za elektřinu?

Záhlaví faktury (první strana faktury)

V záhlaví faktury najdete své zákaznické číslo a číslo zákaznického účtu. Obě tato čísla slouží k vaší identifikaci a pro komunikaci s dodavatelem elektřiny. Tato čísla proto nikomu nesdělujte. Dále je uvedeno vaše jméno případně název firmy a adresa a také popis a adresa odběrného místa, tedy místa, kde je elektřina odebírána a kde je také umístěn elektroměr.

Dále, zpravidla na první straně naleznete souhrnnou částku účtovanou za dodanou elektřinu a regulované služby, tedy částku, kterou vám dodavatel celkově účtuje. Od této částky jsou odečteny zaplacené zálohy a je vyčíslen přeplatek či nedoplatek.

Detailní vyúčtování (druhá strana faktury)

Detailní vyúčtování obsahuje následující údaje:

Označení distribuční sazby – tarifu – je uveden marketingový název tarifu vašeho dodavatele a také kódové distribuční sazby, které je pro všechny dodavatele stejné.

Číslo odběrného místa – jedná se identifikační kód odběrného místa, které přidělil distributor elektřiny v daném území

EAN OPM – jednoznačný identifikátor odběrného místa platný v rámci celé ČR. Tento údaj budete potřebovat, pokud budete měnit dodavatele elektřiny

Údaje o měřícím zařízení (elektroměru) – blok údajů o naměřených hodnotách v daném časovém období. Pro každou naměřenou hodnotu a období je vždy uvedeno číslo elektroměru. V případě, že nedošlo k výměně elektroměru, mělo by být toto číslo stejné na všech řádcích. Na každém řádku je uvedeno vždy období, kterého se hodnoty týkají, počáteční stav elektroměru, konečný stav elektroměru, spotřebovaný objem elektřiny a případná poznámka ve formátu velkého písmene – například písmeno D znamená odhad. V případě dvoutarifové distribuční sazby je uvedena zvlášť hodnota pro vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT).

Jak se počítá spotřeba odhadem? Spotřeba celého fakturačního období  se na období rozdělí buď poměrově na rovnoměrné části, které jsou úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu nebo s využitím tzv. typových diagramů dodávek (TDD). Typové diagramy jsou poměrně složitý výpočet a jejich popis přesahuje rámec tohoto jednoduchého shrnutí. Pro předejití sporů je doporučeno provádět pravidelné odečty a ty sdělovat dodavateli.

Blok je zpravidla ukončen součtem celkové naměřené spotřeby elektřiny.

Jednotlivé účtované položky:

Silová elektřina – elektrická energie vyrobená v elektrárně a distribuovaná konečným uživatelům do odběrných míst. Cena silové elektřiny nepodléhá státní regulaci a každý z dodavatelů si ceny stanovuje sám. V případě, že dodavatel v průběhu období cenu silové elektřiny změnil, je cena silové elektřiny uvedena na více řádcích. V případě, že máte dvoutarifovou distribuční sazbu, je uvedena zvlášť hodnota pro vysoký tarif a pro nízký tarif.

Plat za odběrné místo – pravidelný měsíční plat, který si účtuje dodavatel elektřiny. Výše tohoto poplatku nepodléhá státní regulaci a dodavatel si jí stanovuje sám. Pokud je fakturace uzavřena v průběhu měsíce, nebo dojde ke změně výše platu za odběrné místo, účtuje se poměrná část platu podle počtu dní.

Daň z elektřiny – dodaná elektřina je ze zákona zatížena daní z elektřiny (laicky nazývána též „ekologická daň“). Výše této daně činí 28,30 Kč za MWh (bez DPH). Výše daně z elektřiny je tedy přímo závislá na celkové spotřebě elektřiny bez ohledu na tarif. Sazba daně je stanovena zákonem a je všemi dodavateli účtována ve stejné výši.

Výše uvedené položky jsou shrnuty do mezisoučtové položky Obchod s elektřinou. S výjimkou daně z elektřiny, jejíž výši stanovuje zákon je možné částku účtovanou za tyto položky ovlivnit změnou dodavatele elektřiny.

Následující položky účtu jsou položkami regulovanými. Jejich výši stanovuje jednou ročně Energetický regulační úřad (ERÚ) vyhláškou. Výše těchto položek je v daném období stejná  bez ohledu na dodavatele a změnou dodavatele tedy tyto položky ovlivnit nelze. Částky v této části účtu předává váš dodavatel distributorovi elektřiny.

Plat za distribuované množství – distributor elektřiny v místě odběru účtuje použití distribučních zařízení a sítí. Částka se odvíjí od spotřeby elektřiny (v případě dvoutarifových distribučních sazeb pro VT a NT zvlášť).

Plat za hlavní jistič – poplatek se určuje podle proudové hodnoty jističe. Tento poplatek se platí měsíčně a není závislý na celkové spotřebě elektřiny. Pokud je fakturace uzavřena v průběhu měsíce, nebo dojde ke změně výše platu za odběrné místo, účtuje se poměrná část platu podle počtu dní.

Výše uvedené dvě položky jsou shrnuty do mezisoučtové položky Služby distribuce.

Systémové služby – systémové služby poskytuje provozovatel přenosové soustavy – společnost ČEPS, a. s. Systémové služby zajišťují provoz elektrizační soustavy a jejího propojení se sousedními elektrizačními soustavami. Částka se odvíjí od spotřebovaného množství elektřiny bez ohledu na tarif.

Úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny – (často také laicky nazýváno „příspěvkem na obnovitelné zdroje“ ) – distributor má zákonem stanovenou povinnost vykupovat energii z obnovitelných zdrojů (větrné, solární, vodní elektrárny, kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Zvýšené náklady na tento výkup pokrývá tato položka vyúčtování. Částka se odvíjí od celkové spotřeby elektřiny bez ohledu na tarif.

Činnost OTE (operátora trhu s elektřinou) – tento poplatek představuje náklady společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s., která trh s elektřinou v ČR organizuje. Operátor laicky řečeno zajišťuje v každém okamžiku rovnováhu nabídky a poptávky po elektřině. Částka se odvíjí od celkové spotřeby elektřiny bez ohledu na tarif.

Výše uvedené tři položky jsou shrnuty do mezisoučtové položky Regulované služby.

Výsledný účet za elektřinu se tedy skládá z položky Obchod s elektřinou, Distribuční služby a Regulované služby. K součtu těchto tří položek je ještě třeba připočítat daň z přidané hodnoty, jejíž výše v současné době činí 21 %.

 

Přehledná tabulka položek na vašem účtu za elektřinu:

Tabulka udává jednotlivé položky, jednotkovou cenu a informaci jakým způsobem je cena regulována. Poslední sloupec tabulky udává, zda je celková částka závislá za položku závislá na spotřebě elektřiny; tedy zda je možné snížením spotřeby na položce ušetřit.

PoložkaPlatbaJak je položka regulovaná Platba za položku
závisí na spotřebě
 

Obchod s elektřinou

Silová elektřinaDle spotřeby, VT a NT mají různou cenuStanovuje dodavatelANO
Plat za odběrné místoMěsíčníStanovuje dodavatelNE
Daň z elektřinyDle spotřeby bez ohledu na VT/NTStanoveno zákonemANO
 

Služby distribuce

Plat za distribuované množstvíDle spotřeby, VT a NT mají různou cenuStanovuje ERÚANO
Plat za hlavní jističMěsíčníStanovuje ERÚNE
 

Regulované služby

Systémové službyDle spotřeby bez ohledu na VT/NTStanovuje ERÚANO
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojůDle spotřeby bez ohledu na VT/NTStanovuje ERÚANO
Činnost operátora trhuDle spotřeby bez ohledu na VT/NTStanovuje ERÚANO

 

Tip: Pokud se budete rozhodovat pro změnu dodavatele elektřiny, ověřte si skutečnou úsporu v Kalkulačce ERÚ. Do ní jen opíšete pár čísel z faktury. A která to jsou, už víte.

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.

   

 

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings