Vláda schválila Státní program EVVO 2016 – 2025

21. 7. 2016

Vláda na svém jednání dne 20. 7. 2016 schválila Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025 (SP EVVO a EP).

Státní program  je národní strategií pro oblast environmentální vzdělávání a environmentální poradenství, která strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření (v akčních plánech potom i úkoly), do nichž se vedle orgánů státní správy zapojují kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, specializovaná zařízení  jako jsou střediska ekologické výchovy a environmentální poradny, další subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, knihovny či zařízení církví apod. SP EVVO a EP by se měl následně stát metodickou podporou pro zpracování koncepcí EVVO a EP krajů a měst i podporou pro vyhodnocování dopadů všech forem environmentální výchovy a environmentálního poradenství na všech úrovních.

Mezi klíčová věcná témata nového Státního programu 2016–2025 se mimo jiné  řadí i změna klimatu a dokument tak velmi aktuálně reaguje na klimatické dokumenty přijímané na národní i mezinárodní úrovni, zejména na novou dohodu o ochraně klimatu z prosince roku 2015 (tzv. Pařížská dohoda). Navržený cíl 5.5. s názvem Klima v souvislostech požaduje, aby existovala nabídka environmentálního vzdělávání a environmentálního poradenství umožňující významným cílovým skupinám porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě a světě, aby měly povědomí a znalosti o mezinárodních jednáních o ochraně klimatu a kompetence pro osvojení a uskutečňování mitigačních a adaptačních opatření.

Jiným důležitým akcentovaným tématem reagujícím na aktuální poptávku a trendy je téma posilování kontaktu s přírodou. Společenský vývoj dlouhodobě postupuje ve směru ubývání prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií, zprostředkovaných informací a virtuální reality. Proto materiál cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě. Návrh dokumentu nicméně podporuje rozvoj EVVO komplexně v celé šíři témat. V rámci tříletých akčních plánů bude docházet k revizi těchto klíčových témat.

 Státní program obsahuje 5 strategických oblastí:

Strategická oblast 1: Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP

Strategická oblast 2: Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP

Strategická oblast 3: Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP

Strategická oblast 4: Posilování postavení a porozumění EVVO a EP

Strategická oblast 5: Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP