Úspěšná bilance dvouleté zakázky Poradenství pro obyvatele hlavního města

8. 1. 2014

Agentura Koniklec byla v letech 2012-2013 partnerem úspěšného projektu  Ekoporadny Praha.  Jednalo se o společnou aktivitu – konsorcium –  pražských ekologických poraden, který koordinovala 01/71 ZO ČSOP  a financoval  prostřednictvím dvouleté veřejné zakázky Magistrát hlavního města Prahy.

Konsorcium pražských  ekoporaden uspělo v této zakázce již v druhém dvouletém období. Díky projektu byla vytvořena nová  základna pro environmentální poradenství v Praze s využitím všech jeho forem a nástrojů. Tato síť,  která v Praze až do nedávna neměla obdoby, je nyní jednou z nejpevnějších struktur založených na  spolupráci v oblasti neziskového environmentálního poradenství pro veřejnost v ČR.

Celé  společenství bylo založeno na myšlence maximálně efektivního využití podpory do zcela konkrétně  definovaného a jasně oceněného množství poradenských aktivit.

Všechny v článku zmiňované publikace jsou na vyžádání k dispozici všem zájemcům.

Agentura Koniklec přispěla následujícími činnostmi:

Distanční poradenství

V letech 2012 – 2013 byl v provozu distanční poradenský systém SENAS, který byl pro tyto účely již dříve  “lokalizován” pro pražské uživatele. Obsah systému byl podle možností aktualizován. Distančním způsobem jsme zodpověděli více než 250 dotazů klientů poradny.

Publikační činnost

Vydávání materiálů pro veřejnost s poradenským obsahem bylo nedílnou součástí činnosti ekoporadny.

V roce 2012 jsme připravili a vydali leták „Město pro lidi i pejsky“. Letáků o psech ve městě byl vydán  nespočet. Proto jsme se snažili o nový pohled. Zájem, který skládačka vyvolala, ukázal, že pražským pejskařům mohou poradny stále co nabídnout. Povodně v červnu 2013 vyvolaly i dotazy klientů týkající se bezpečnosti chat a chalup. V reakci na tyto časté dotazy jsme na sklonku léta 2013 vydali publikaci „Kupujeme rekreační objekt – praktický průvodce environmentálními a zdravotními riziky starších nemovitostí“.  Kromě povodňových rizik se příručka zabývá problematikou azbestu, plísní, rizik z okolí a dalšími tématy.

Vydali jsme i několik informačních článků. Článek  „Pražské ekologické poradny nabízejí  poradce  on-line“ seznamuje čtenáře s využitím moderního komunikačního nástroje – ekoporadenského chatu. I další článek  –  „Virtuální  naučné  stezky  v Praze“ byl zaměřen moderní technologie – tentokráte se čtenář seznámil s možnostmi jak může mobilní telefon nahradit informační tabuli naučné stezky.  V roce 2013 jsme se zaměřili na legislativu a článek “Novinky v ochraně dřevin rostoucích mimo les” shrnul významné novinky, které přinesla takzvaná „kácecí vyhláška“.

Semináře

Koncem listopadu 2012 se v reprezentačních prostorách Skleněného paláce v Praze 6 konal seminář  „Významné a pamětní stromy v Praze“.  Asi čtyřicet účastníků se seznámilo s principy ochrany a péče o významné stromy ve městě. Nejen chráněné stromy si ale zaslouží zvláštní pozornost. Mezi  významné stromy počítáme takové jedince, kteří byli vysazeni při zvláštní příležitosti nebo připomínají historii místa. Mohou to být stromy, které mají vztah k pověstem a příběhům, nebo je  vysadila známá osobnost. Jsou to také krajinné dominanty, nebo stromy významné věkem, neobvyklé  druhem či vzrůstem.  Svůj přístup k ochraně a tvorbě veřejné zeleně představili zástupci Městské části Praha  Posluchače  zaujaly příspěvky o často unikátních prvcích zeleně ve veřejném prostoru i jedinečné projekty jako „Pamětní stromy Prahy 6“ a „Alej 90“.

O rok později, v listopadu 2013 jsme uspořádali ve spolupráci s provozovatelem webové stránky www.prazskestromy.cz v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy návazný seminář “Významné stromy jako objekty veřejného zájmu, inspirace a péče“. Více než padesátka účastníků se seznámila s možnostmi vyhledávání dřevin a jejich ochrany. Nejdůležitější informace si pak účastníci odnesli ve formě  metodického materiálu – skládačky. Inspirativní byla i informace o způsobu značení stromů v Botanické zahradě hlavního města Prahy či o projektu Významné stromy Lesů ČR. Technicky zaměření účastníci ocenili příspěvek o možnostech značení významných stromů pomocí moderních technologií, přítomní učitelé a vedoucí zájmových kroužků si zase odnesli řadu nápadů jak využít tematiku stromů ve výukových programech a hrách.

Aktivity byly součástí projektu  “Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013 za podpory hlavního města Prahy”. Projekt financoval Magistrátem hlavního města Prahy, semináře o významných stromech  byly spolufinancovány z grantu Ministerstva životního prostředí. Partnerem seminářů byl server www.prazskestromy.cz. 

hmp_logo
mzp_logo
prazskestromy_logo