Proběhla konference Přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu jako ekonomická a bezpečnostní výzva

4. 4. 2014

Dne 3. dubna 2014 se v prostorách Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze 6 sešla skupina odborníků, zástupců veřejné správy, neziskových organizací a dalších institucí, která diskutovala o problematice dopadů a přizpůsobení českých měst a obcí důsledkům změny klimatu. Konferenci uspořádaly společně obecně prospěšné společnosti TIMUR, Civitas per Populi a Agentura Koniklec, které založily komunikační platformu „Adaptace měst“..

Konference byla určena zástupcům měst, politikům i úředníkům, zároveň i dalším zájemcům o aktuální problematiku změny klimatu a jejího vlivu na prostředí ve městech.  Hlavními tématy konference byla „Změna klimatu a její aktuální dopady“, „Adaptabilita a resilience měst“ a „Road Maps“ – cesty k adaptabilitě.

Konference byla formálně rozdělena do dvou pracovních bloků. První se zabýval průběhem a důsledky změny klimatu a shrnutím obecných dopadů. Druhý blok byl zaměřen na města a obce a možnosti jejich přizpůsobení dopadům změny klimatu a tvorby adaptačních strategií.

V úvodním příspěvku se Ing. Vladislav Bízek, CSc. věnoval vývoji od udržitelného rozvoje k resilience a postupu od mitigace k adaptaci. Přítomné velmi zaujala prezentace RNDr. Ladislava Metelky, Ph.D. člena Mezinárodního klimatického panelu IPCC z Českého hydrometeorologického ústavu zaměřený na Stávající poznatky o změně klimatu v ČR.

Nejen z pohledu lidských sídel postihuje změna klimatu nejvíce oblast hospodaření s vodou.

Mgr. Mark Rieder z VÚV T. G. Masaryka přednesl v této souvislosti příspěvek o Změnách v hydrologickém režimu ČR a jejich vztahu ke změně klimatu., ve kterém upozornil, že z hlediska ekonomických i sociálních dopadů je daleko závažnějším důsledkem změny klimatu dlouhodobé suchu a nikoliv mediálně zajímavější povodně.

Odpolední blok orientovaný na sídla zahájil Ing. Marek Jetmar, Ph.D. ze Svazu měst a obcí ČR, který nabídl především model meziobecní spolupráce. Několik příspěvků bylo věnováno současné praxi v Hradci Králové, který se jako první město ČR dne 1. dubna 2014 připojil k iniciativě evropských měst Mayors Adapt (http://mayors-adapt.eu/). Nejen o tomto kroku informoval v obsáhlém příspěvku náměstek primátor SM Hradec Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.. Přednáška doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. představila projekt systematické analýzy hrozeb pro město Hradec Králové spojených se změnami klimatu (lokální povodně, nedostatek srážek, dlouhotrvající sucho a vysychání vodních zdrojů).

Závěr konference patřil zástupcům Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, kteří představili současné strategické a programovací nástroje. Řešení problémů s adaptací na změnu klimatu bude jedním z průřezových témat nastávajícího programovacího období EU a prakticky zaměřených finančních mechanismů. Financování posílí zejména integrovanou ochranu obyvatelstva a informační a komunikační technologie přispívající k bezpečnosti měst a obcí.

V diskusi po ukončení oficiálního programu došlo skutečně ke sdílení zkušeností, poznatků a přístupů, které budou v rámci platformy Adaptace měst dále rozvíjeny. K další komunikaci a výměně informací bude sloužit informační portál www.adaptacesidel.cz, který bude pomáhat v orientaci mezi různými aplikacemi a praktickými projekty v oblasti adaptací sídel na následky klimatické změny.

Prezentace k přednáškám jsou k dispozici ve znalostní bázi portálu Adaptace sídel.