Vyhodnocení podpory vzdělávání a výchovy z OP Životní prostředí,2016

10. 3. 2016

 Je možné hodnotit „efektivitu“ prostředků a sil vynaložených na ekologickou výchovu? Jak můžeme pomoci vylepšit vzdělávací programy a služby nabízené středisky ekologické výchovy? Jaké hodnotící nástroje mohou pomoci udržet a zvyšovat kvalitu činnosti vzdělávacích center podpořených z Operačního programu Životní prostředí? Tyto otázky stály na počátku výzkumu společně provedeného konsorciem BEZK, z. s., Agentura Koniklec, o. p s. a Masarykova univerzita Brno. Výzkum byl předmětem veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí, kterou toto konsorcium získalo v roce 2015.

Výzkum ověřil využitelnost tří konkrétních nástrojů/metodik pro hodnocení programů EVVO vytvořených v roce 2013. Metodiky byly navrženy pro „evaluaci“ programů, tedy jejich posuzování z hlediska dopadů na účastníky.

Metodika pro předškoláky a mladší školní věk byla ověřena na programu Expedice Hájovna, zaměřeném na environmentální postoje. Metodika pro starší školní věk a střední školy byla aplikována na program SEV Kaprálův mlýn s názvem Terénní ekologie, zaměřený na badatelské dovednosti. Metodika orientovaná na dospělé účastníky byla otestována na naučné stezce Na Plachtě v Hradci Králové.

Podpora udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP  v Prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Ke každé části vznikla evaluační zpráva a případová studie obsahující také doporučení  ke zlepšení konkrétního programu i doporučení možných zlepšení ostatním střediskům i dárcům. Výzkum doprovodily 3 pracovní konference a na závěr vznikla návrhová část pro využití certifikovaných metodik pro posuzování výkazů činnosti center EVVO.

Pomocí navržených metodik lze zjistit dopady programů na účastníky a odlišit kvalitnější programy od méně kvalitních. Co je důležité, je ovšem také možné pomocí evaluace programy významně vylepšit. Ochota poskytovatelů programů používat korektní metodologii pro hodnocení své práce, by měla být zohledňována při poskytování podpory. Aby se však evaluace nestala formalitou, je třeba znát rizika (například úklon k formalismu), která náš výzkum také pomohl popsat.

Jedním z výsledků výzkumu je článek v zahraničním odborném časopise: