Kupujeme rekreační objekt

31. 7. 2013

Brožurka Kupujeme rekreační objekt je praktickým průvodcem ekologickými a zdravotními riziky starších staveb. Jejími nejčastějšími uživateli budou zájemci o koupi rekreační nemovitosti, ale užitečná může být i stávajícím majitelům chat či chalup.

 


 

Publikace shrnuje nejčastější rizika těchto objektů, která mohou významným způsobem snížit užitnou hodnotu nemovitosti nebo dokonce přímo ohrožovat její uživatele. Je probrána problematika výskytu azbestu, formaldehydu a radonového zamoření. Publikace dále zmiňuje možná rizika z okolí, zabývá se samořejmě zásobováním vodou a likvidací vod odpadních. Závěrečné kapitoly jsou věnovány zvyklostem v okolí, které by měl budoucí majitel nemovitosti též vzít v úvahu. Jako volná příloha obsahuje brožurka “tahák” s přehledným soupisem všech potenciálních rizik.

 

Obsah publikace

1. Úvodem
2. Rizika ohrožující stavbu
2.1 Nebezpečné materiály
2.2 Vlhkost objektu
2.3 Radon
2.4 Zásobování objektu vodou
2.5 Odvádění a likvidace odpadních vod
2.6 Odvádění dešťových vod
2.7 Způsob vytápění objektu
3. Bezprostřední ohrožení pozemku
3.1 Riziko povodní a záplav
3.2 Riziko svahových pohybů – sesuvů půdy
3.3 Přítomnost starých ekologických zátěží na pozemku či okolí
3.4 Rizika imisí z okolních pozemků, rizika ohrožování okolních pozemků
4. Rizika v širším okolí
4.1 Epidemiologická rizika
4.2 Rostlinné alergeny
4.3 Kvalita ovzduší
4.4 Problematické provozy v okolí
5. O co se ještě zajímat
5.1 Zvláštní režimy omezující využití objektu
5.2 Klimatické poměry
5.3 Územní plán obce a ochranná pásma
5.4 Věcná břemena k pozemkům
5.5 Zvyklosti v obci
6. Závěrem
Seznam použitých zkratek

 

25% Complete
Dostupnost: 50 ks

 

 

Tiráž:

Autoři: David Kunssberger, Miroslav Lupač
Spoluautor a odborný recenzent: RNDr. Jiří Kos, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Spolupráce: Pavla Ščudlová, David Lein
Zlom a sazba: Petr Martinovský, www.dtpak.cz
Tisk: Aladin Agency, www.aladin.cz
Publikace je neprodejná. Přetisk a jakákoli reprodukce části či celé publikace jsou volné pod podmínkou uvedení
zdroje.
© Agentura Koniklec, o. s., 2013
ISBN 978-80-902606-8-9

 

KUNSSBERGER, David a Lupač MIROSLAV. AGENTURA KONIKLEC, o. s. Kupujeme rekreační objekt: Praktický průvodce environmentálními a zdravotními riziky starších staveb. Praha: Agentura Koniklec, 2013. ISBN 978-80-902606-8-9. Dostupné z: https://koniklec.cz/kupujeme-rekreacni-objekt/