Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

 /  Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

adminAK-DK25g610. Březen, 2016

Konsorcium ve složení BEZK, z. s.,  Agentura Koniklec, o. p. s. , SEVER, o. p. s. provedlo v roce 2015 tuto analýzu na základě veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Výzkum ukázal, že ve sledovaném období 2008 až 2015 došlo jak k růstu výkonů EVVO, tak k růstu kapacit středisek,  a to prostorových i personálních. Na základě vyjádření středisek samotných i klientů lze usuzovat, že se zvyšuje i kvalita poskytovaných služeb. Výrazně se zvýšila kvalifikace odborných pracovníků středisek.

Analýza odpovídá na otázky, jak se změnil  rozsah  služeb středisek environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a podmínky pro jejich poskytování mezi lety 2010 (s přesahem do roku 2008) a 2015 a zda a do jaké míry podpora z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pomohla střediskům naplňovat jejich poslání, tj. poskytovat kvalitní vzdělávací služby. Kromě toho jsme navrhli základní indikátory kvality a kvantity služeb EVVO je efektivní ve střediscích sledovat a vykazovat. Analýza je doplněná geografickou částí (GIS).

Geografické pokrytí službami EVVO se v období 2008 až 2015 příliš nezměnilo, došlo spíše k zahuštění sítě a ke zkvalitnění služeb. Učitelé jsou nyní ochotnější cestovat na delší vzdálenost v případě několikadenních programů za kvalitním střediskem v kvalitním prostředí. V ČR zůstává několik „chronicky bílých míst“, kde nejsou služby EVVO dobře dostupné. Racionálním řešením není zvýšená institucionální nebo dokonce investiční podpora do těchto oblastí. Jde o území, kde chybí jak odborné zázemí, tak nejspíše i dostatečná poptávka po EVVO, která by oprávnila či iniciovala vznik střediska EVVO. Ochota učitelů dojíždět za kvalitními službami dobře vybavených středisek EVVO do sousedního regionu může být řešením.

Podpora z OP ŽP pomohla významným způsobem stabilizovat sektor EVVO a zvýšit atraktivitu jím poskytovaných služeb pro klienty.  To přispělo k tomu, že i přes faktické zastavení podpory EVVO z centrální úrovně v letech 2010 – 2013 nedošlo k prakticky žádnému poklesu kapacit v oblasti nabídky programů EVVO. Lze se domnívat, že zkvalitnění zázemí řady center přispělo k větší ochotě podporovat činnost těchto center ze strany krajů a obcí.

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem
z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

stáhnout PDF

Vzhledem k ukončení programovacího období a ukončení financování z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), ale i podpory z tzv. EHP a Norských fondů, panuje mezi pracovníky středisek nejistota, co se týče dalšího vývoje, která se projevuje i jejich větší fluktuací. Služby EVVO vždy byly a i nadále budou z části závislé na externím financování a to nejen co se týče investičních záměrů, ale i provozu. Školy, které jsou nejčastějším klientem, nejsou schopny hradit celé náklady na realizaci programů. Situace se dále vyhrotila v době ekonomické krize, kdy se programů účastnily nekompletní třídy, protože pro řadu rodičů byl příspěvek na pobytový program mimo jejich finanční možnosti.

K podpoře služeb a činností EVVO z veřejných zdrojů bylo více výhrad, pracovníci středisek většinou doporučovali dílčí korekce systému, který by měl výrazněji odlišit v poskytnuté podpoře kvalitu odváděné práce (kromě odučených hodin byly zmíněny i odborné evaluace programů a certifikace středisek) a zaručit víceletý výhled.

Z provedené analýzy vyplývá, že nastavení podpory OP ŽP bylo z hlediska podpory vybudování infrastruktury pro EVVO a environmentální poradenství správné. Podpora měla  následující pozitivní dopady na sektor EVVO v ČR:

  • Vybudováním kvalitního zázemí dlouhodobě stabilizovala sektor pro poskytování služeb EVVO;
  • Pozitivně přispěla ke zvýšení kapacity poskytovaných služeb;
  • Nastavení podpory přispělo ke zkvalitnění nabízených služeb;
  • Zpřístupnila kvalitní služby EVVO na většině území ČR;

Přispěla k zatraktivnění činnosti center pro donory na úrovni krajů a obcí.

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec